Home

Zaak C-422/08: Beroep ingesteld op 24 september 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

Zaak C-422/08: Beroep ingesteld op 24 september 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

22.11.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/26


Beroep ingesteld op 24 september 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

(Zaak C-422/08)

(2008/C 301/41)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: U. Wölker en B. Schöfer, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Oostenrijk

Conclusies

vaststellen dat de Republiek Oostenrijk, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade(1), althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Republiek Oostenrijk verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 30 april 2007 verstreken.