Home

Zaak C-437/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Finanzsenat, Aussenstelle Linz (Oostenrijk) op 3 oktober 2008 — Österreichische Salinen AG/Finanzamt Linz

Zaak C-437/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Finanzsenat, Aussenstelle Linz (Oostenrijk) op 3 oktober 2008 — Österreichische Salinen AG/Finanzamt Linz

24.1.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 19/11


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Finanzsenat, Aussenstelle Linz (Oostenrijk) op 3 oktober 2008 — Österreichische Salinen AG/Finanzamt Linz

(Zaak C-437/08)

(2009/C 19/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Unabhängige Finanzsenat, Aussenstelle Linz

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Österreichische Salinen AG

Verwerende partij: Finanzamt Linz

Prejudiciële vragen

1)

Is het in strijd met het gemeenschapsrecht wanneer een nationale overheid ter vermijding van discriminatie van buitenlandse deelnemingen die volgens de wettekst in tegenstelling tot binnenlandse deelnemingen pas vanaf een deelneming van 25 % (thans 10 %) zijn vrijgesteld van belasting, de verrekeningsmethode toepast, omdat dit resultaat volgens een beslissing van het Oostenrijkse Verwaltungsgerichtshof het meest aansluit bij de (hypothetische) wil van de wetgever, en enerzijds met betrekking tot de verrekenbare vennootschapsbelasting, anderzijds met betrekking tot de verrekenbare bronbelasting niet tegelijkertijd een uitstel van verrekening tot de volgende jaren of een krediet in het verliesjaar toestaat?

2)

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: is het in strijd met het gemeenschapsrecht wanneer bij uit derde landen afkomstige dividenden geen uitstel van verrekening of een krediet wordt toegestaan?