Home

Zaak C-546/08: Beroep ingesteld op 9 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Zweden

Zaak C-546/08: Beroep ingesteld op 9 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Zweden

7.2.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 32/22


Beroep ingesteld op 9 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Zweden

(Zaak C-546/08)

(2009/C 32/39)

Procestaal: Zweeds

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: P. Dejmek en M. Sundén, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Zweden

Conclusies

vaststellen dat het Koninkrijk Zweden, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005(1) tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

het Koninkrijk Zweden verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 15 december 2007 verstreken.