Home

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 februari 2009.

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 februari 2009.

Samenvatting

Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingsrapport - Algemene uitvoeringsbepalingen die gemeenschappelijke beoordelingsnormen voor elk directoraat-generaal vastleggen

(Ambtenarenstatuut, art. 43)

De miskenning, bij de opstelling van het loopbaanontwikkelingsrapport van een ambtenaar, van de door de betrokken instelling vastgestelde algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van het Statuut, die voorschrijven dat voor elk directoraat-generaal rekening moet worden gehouden met gemeenschappelijke beoordelingsnormen met het oog op de vergemakkelijking van de vergelijking van de verdiensten van de ambtenaren, de harmonisatie van de door de beoordelaars voorgestelde meritepunten en de samenhang van de beoordeling binnen eenzelfde directoraat-generaal, vormt een schending van een wezenlijk vormvoorschrift. Worden die normen niet toegepast of worden zij onvoldoende in aanmerking genomen dan wordt de beoordeling van de ambtenaar gekenmerkt door een wezenlijke onregelmatigheid en is de nietigverklaring ervan gerechtvaardigd.

(cf. punten 46 en 47)