Home

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 15 juli 2008.

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 15 juli 2008.

Samenvatting

Ambtenaren - Beroep - Bezwarend besluit - Begrip - Louter bevestigende handeling - Daarvan uitgesloten

(Ambtenarenstatuut, art. 90, lid 2, en 91, lid 1)

Een beroep tot nietigverklaring van een besluit dat louter een bevestiging vormt van een niet binnen de gestelde termijn aangevochten eerder besluit, is niet-ontvankelijk. Een besluit vormt een loutere bevestiging van een eerder besluit wanneer het geen enkel nieuw element bevat in vergelijking met een eerdere handeling en niet is voorafgegaan door een daadwerkelijk en diepgaand heronderzoek van de situatie van de adressaat van die eerdere handeling of een heronderzoek op basis van nieuwe elementen. De correctie van een feitelijke fout die geen invloed heeft op de inhoud van de handeling, vormt op zich niet de vaststelling van een nieuw besluit.

(cf. punten 45, 47 en 60)

Referentie:

Hof: 9 maart 1978, Herpels/Commissie, 54/77, Jurispr. blz. 585, punten 11-14; 10 december 1980, Grasselli/Commissie, 23/80, Jurispr. blz. 3709, punt 18; 11 maart 1986, Adams e.a./Commissie, 294/84, Jurispr. blz. 977, punten 14-16; 2 juni 1994, AC-ATEL Electronics Vertriebs, C-30/93, Jurispr. blz. I-2305, punt 24

Gerecht van eerste aanleg: 14 oktober 1999, CAS Succhi di Frutta/Commissie, T-191/96 en T-106/97, Jurispr. blz. II-3181, punt 60; 26 oktober 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement, T-83/99-T-85/99, Jurispr. blz. II-3493, punten 33 en 34

Gerecht voor ambtenarenzaken: 19 december 2006, Suhadolnik/Hof van Justitie, F-78/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 31 en 32