Home

Zaak T-125/08: Beroep ingesteld op 14 maart 2008 - Atlantean/Commissie

Zaak T-125/08: Beroep ingesteld op 14 maart 2008 - Atlantean/Commissie

Beroep ingesteld op 14 maart 2008 - Atlantean/Commissie

Partijen

Verzoekende partij: Atlantean Ltd (Killybegs, Ierland) (vertegenwoordigers: M. Fraser, solicitor, G. Hogan, E. Regan en C. Toland, barristers)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

- verweerster te veroordelen tot vergoeding van de schade die verzoekster heeft geleden door beschikking 2003/245/EG van de Commissie van 4 april 2003, voor zover daarbij de aanvraag van Ierland tot capaciteitsverhoging van het vaartuig Atlantean ten onrechte is afgewezen. De schade bedraagt 7419522 EUR, behoudens vermeerdering van eis, te vermeerderen met rente vanaf 4 april 2003 tot de datum van volledige betalingen en in voorkomend geval met vertragingsrente;

- verweerster te verwijzen in de kosten van verzoekster.

Middelen en voornaamste argumenten

In de onderhavige zaak stelt verzoekster beroep wegens niet-contractuele aansprakelijkheid in ter zake van de verliezen die zij beweerdelijk heeft geleden door beschikking 2003/245/EG van de Commissie van 4 april 2003 tot afwijzing van de aanvraag van Ierland voor een capaciteitsverhoging voor verzoeksters vaartuig Atlantean volgens het vierde meerjarige oriëntatieprogramma (MOP IV) in verband met maatregelen ter verbetering van de veiligheid, de navigatie op zee, de hygiëne, de productkwaliteit en de arbeidsomstandigheden voor vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 12 m [1]. Deze beschikking is door het Gerecht nietig verklaard bij arrest van 13 juni 2006, voor zover zij gold voor verzoeksters vaartuig Atlantean [2].

Ter onderbouwing van haar vorderingen betoogt verzoekster dat de Commissie door de vaststelling van de nietig verklaarde beschikking een aantal hogere rechtsregels heeft geschonden. Niet alleen was zij niet bevoegd om deze beschikking vast te stellen, zoals het Gerecht in zijn arrest heeft geoordeeld, maar tevens heeft zij inbreuk gemaakt op het beginsel van rechtszekerheid, het vertrouwensbeginsel, het verbod van terugwerkende kracht, het non-discriminatiebeginsel, het evenredigheidsbeginsel, de voor haar in artikel 253 EG neergelegde motiveringsplicht en, het recht van hoor en wederhoor, en heeft zij misbruik van haar bevoegdheid gemaakt. Verzoekster betoogt tevens dat de Commissie de grenzen van haar beoordelingsvrijheid kennelijk zwaar heeft overschreden. Zij stelt dat in die omstandigheden de enkele schending van het gemeenschapsrecht een genoegzame schending van het recht oplevert.

Voorts voert verzoekster aan dat zij aanzienlijke verliezen en schade heeft geleden, en nog steeds lijdt, als rechtstreeks gevolg van de vaststelling van de nietig verklaarde beschikking door de Commissie, aangezien zij extra polyvalente vervangingscapaciteit heeft moeten kopen. Derhalve stelt verzoekster dat haar schade reëel en zeker is.

[1] PB L 90, blz. 48.

[2] Atlantean Ltd/Commissie, T-192/ 03, Jurispr. blz. II-42.

--------------------------------------------------