Home

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 20 november 2008.

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 20 november 2008.

Beroep wegens niet-nakoming - Onderzoek van gegrondheid door Hof - In aanmerking te nemen situatie - Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG) (cf. punt 19)

2. Lidstaten - Verplichtingen - Niet-nakoming - Rechtvaardiging op basis van interne orde - Ontoelaatbaarheid (Art. 226 EG) (cf. punt 21)

3. Vrij verkeer van personen - Werknemers - Nationale wettelijke regeling die functie van kapitein en eerste stuurman op alle andere onder vlag van lidstaat varende schepen dan koopvaardijschepen met bruto laadvermogen van minder 100 GT die vracht of minder dan 100 passagiers vervoeren, voorbehoudt aan eigen staatsburgers (Art. 39 EG) (cf. punt 23 en dictum)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van artikel 39 EG - Vereiste van Spaanse nationaliteit voor de uitoefening van de functie van kapitein en eerste stuurman op bepaalde onder Spaanse vlag varende schepen - Onverenigbaarheid met het gemeenschapsrecht

Dictum

1) Door in zijn wetgeving het vereiste van Spaanse nationaliteit te handhaven voor de uitoefening van de functies van kapitein en eerste stuurman op alle andere onder Spaanse vlag varende schepen dan koopvaardijschepen met een bruto laadvermogen van minder dan 100 GT, die vracht of minder dan 100 passagiers vervoeren en uitsluitend opereren tussen havens of punten die gelegen zijn in gebieden waarover Spanje soevereiniteit, soevereine rechten of rechtsmacht uitoefent, is het Koninkrijk Spanje de verplichtingen niet nagekomen die krachtens het gemeenschapsrecht, met name artikel 39 EG, op hem rusten.

2) Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.