Home

Zaak C-100/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 september 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België (Niet-nakoming - Artikelen 28 EG en 30 EG - Bescherming van in wild levende dier en plantensoorten - Regeling inzake houden en verhandeling van in gevangenschap geboren en gekweekte vogels die in andere lidstaten rechtmatig in handel zijn gebracht)

Zaak C-100/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 september 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België (Niet-nakoming - Artikelen 28 EG en 30 EG - Bescherming van in wild levende dier en plantensoorten - Regeling inzake houden en verhandeling van in gevangenschap geboren en gekweekte vogels die in andere lidstaten rechtmatig in handel zijn gebracht)

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 september 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

(Zaak C-100/08) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: S. Pardo Quintillán en R. Troosters, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk België (vertegenwoordigers: T. Materne, gemachtigde, G. Van Calster, advocaat)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van artikel 28 EG - Bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten - Verbod op het houden van bepaalde in andere lidstaten legaal op de markt gebrachte vogels

Dictum

1) Het Koninkrijk België is

- door de invoer, het houden en de verkoop van in gevangenschap geboren en gekweekte vogels die in andere lidstaten rechtmatig in de handel zijn gebracht, aan beperkende voorwaarden te onderwerpen die de betrokken marktdeelnemers verplichten om de merking van de specimens te wijzigen opdat deze aan de specifiek in de Belgische wetgeving gestelde voorwaarden voldoet, en door noch de merking die in andere lidstaten wordt aanvaard, noch de certificaten die zijn afgegeven overeenkomstig verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, te aanvaarden, en

- door de handelaars de mogelijkheid te ontzeggen om afwijkingen te verkrijgen op het verbod op het houden van Europese inheemse vogels die in andere lidstaten rechtmatig in de handel zijn gebracht,

de krachtens artikel 28 EG op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2) Het Koninkrijk België wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 128 van 24.5.2008.

--------------------------------------------------