Home

Zaak C-406/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 januari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Queen's Bench Division) - Verenigd Koninkrijk) - Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority (Richtlijn 89/665/EEG - Beroepsprocedures inzake plaatsen van overheidsopdrachten - Beroepstermijn - Datum waarop beroepstermijn begint te lopen)

Zaak C-406/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 januari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Queen's Bench Division) - Verenigd Koninkrijk) - Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority (Richtlijn 89/665/EEG - Beroepsprocedures inzake plaatsen van overheidsopdrachten - Beroepstermijn - Datum waarop beroepstermijn begint te lopen)

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 januari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Queen's Bench Division) - Verenigd Koninkrijk) - Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority

(Zaak C-406/08) [1]

Verwijzende rechter

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Uniplex (UK) Ltd

Verwerende partij: NHS Business Services Authority

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - High Court of Justice (Queen's Bench Division) - Uitlegging van de artikelen 1 en 2 van richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken (PB L 395, blz. 33) - Nationale wetgeving die een termijn van drie maanden vaststelt voor het instellen van beroep - Datum waarop de termijn begint te lopen - Datum waarop de gemeenschapsbepalingen inzake het plaatsen van overheidsopdrachten zijn geschonden of datum waarop verzoeker kennis had van die schending

Dictum

1) Artikel 1, lid 1, van richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken, zoals gewijzigd bij richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992, vereist dat de termijn voor het instellen van een beroep strekkende tot vaststelling dat de regels inzake het plaatsen van overheidsopdrachten zijn geschonden of tot verkrijging van vergoeding voor de schending van die regels, begint te lopen vanaf de datum waarop de verzoeker van die schending kennis had of kennis had moeten hebben.

2) Artikel 1, lid 1, van richtlijn 89/665, zoals gewijzigd bij richtlijn 92/50, verzet zich tegen een nationale bepaling, zoals die in het hoofdgeding, die een nationale rechter toestaat een beroep strekkende tot vaststelling dat de regels inzake het plaatsen van overheidsopdrachten zijn geschonden of tot verkrijging van vergoeding voor de schending van die regels, vervallen te verklaren op grond van het op discretionaire wijze beoordeelde criterium dat dergelijke beroepen onverwijld moeten worden ingesteld.

3) Richtlijn 89/665, zoals gewijzigd bij richtlijn 92/50, gebiedt de nationale rechter, met gebruikmaking van zijn discretionaire bevoegdheid de beroepstermijn te verlengen op een wijze die verzekert dat de verzoeker beschikt over een termijn die gelijkwaardig is aan die waarover hij zou hebben beschikt indien de door de toepasselijke nationale regeling voorgeschreven termijn zou hebben gelopen vanaf de datum waarop hij kennis had of kennis had moeten hebben van de schending van de regels inzake het plaatsen van overheidsopdrachten. Indien de nationale bepalingen betreffende de beroepstermijnen niet in overeenstemming met richtlijn 89/665, zoals gewijzigd bij richtlijn 92/50, zouden kunnen worden uitgelegd, zou de nationale rechter ze buiten toepassing moeten laten, teneinde het gemeenschapsrecht integraal toe te passen en de rechten te beschermen die het aan particulieren toekent.

[1] PB C 301 van 22.11.2008.

--------------------------------------------------