Home

Gevoegde zaken C-536/08 en C-539/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 april 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) - Staatssecretaris van Financiën/X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08) (Zesde btw-richtlijn - Artikel 17, leden 2 en 3 - Artikel 28 ter, A, lid 2 - Recht op aftrek - Overgangsregeling voor belastingheffing in handelsverkeer tussen lidstaten - Plaats van intracommunautaire verwervingen van goederen)

Gevoegde zaken C-536/08 en C-539/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 april 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) - Staatssecretaris van Financiën/X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08) (Zesde btw-richtlijn - Artikel 17, leden 2 en 3 - Artikel 28 ter, A, lid 2 - Recht op aftrek - Overgangsregeling voor belastingheffing in handelsverkeer tussen lidstaten - Plaats van intracommunautaire verwervingen van goederen)

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 april 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) - Staatssecretaris van Financiën/X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08)

(Gevoegde zaken C-536/08 en C-539/08) [1]

Verwijzende rechter

Hoge Raad der Nederlanden

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Staatssecretaris van Financiën

Verwerende partijen: X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08)

Voorwerp

Verzoeken om een prejudiciële beslissing - Hoge Raad der Nederlanden (Den Haag) - Uitlegging van de artikelen 17, leden 2 en 3, en 28 ter, lid 2, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1) - Overgangsregeling voor belastingheffing in handelsverkeer tussen lidstaten - Plaats van intracommunautaire verwervingen van goederen

Dictum

De artikelen 17, leden 2 en 3, en 28 ter, A, lid 2, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 92/111/EEG van de Raad van 14 december 1992, moeten aldus worden uitgelegd dat de belastingplichtige in een situatie als bedoeld in de eerste alinea van laatstgenoemde bepaling niet het recht heeft op onmiddellijke aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde die in een eerder stadium op een intracommunautaire verwerving rustte.

[1] PB C 44 van 21.2.2009.

--------------------------------------------------