Home

Zaak C-541/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberster Gerichtshof - Oostenrijk) - Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG) (Overeenkomst tussen Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over vrij verkeer van personen - Artikel 25 van bijlage I bij overeenkomst - Artikel 63 VWEU en artikel 64, lid 1, VWEU - Vrij verkeer van kapitaal - Vennootschap naar recht van lidstaat waarvan aandelen worden gehouden door vennootschap naar Zwitsers recht - Verwerving door deze vennootschap van onroerend goed gelegen in deze lidstaat)

Zaak C-541/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberster Gerichtshof - Oostenrijk) - Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG) (Overeenkomst tussen Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over vrij verkeer van personen - Artikel 25 van bijlage I bij overeenkomst - Artikel 63 VWEU en artikel 64, lid 1, VWEU - Vrij verkeer van kapitaal - Vennootschap naar recht van lidstaat waarvan aandelen worden gehouden door vennootschap naar Zwitsers recht - Verwerving door deze vennootschap van onroerend goed gelegen in deze lidstaat)

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberster Gerichtshof - Oostenrijk) - Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

(Zaak C-541/08) [1]

Verwijzende rechter

Oberster Gerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Fokus Invest AG

Verwerende partij: Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Oberster Gerichtshof (Oostenrijk) - Uitlegging van artikel 57, lid 1, EG en van artikel 25 van bijlage I bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, ondertekend te Luxemburg op 21 juni 1999 (PB 2002, L 114, blz. 6) - Toepasselijkheid van beginsel van gelijke behandeling op rechtspersonen - Nationale regeling die voor de verkrijging van een onroerende zaak door een buitenlander voorafgaande vergunning vereist - Verkrijging van een onroerende zaak door een binnenlandse vennootschap die volledig eigendom is van Zwitserse vennootschappen

Dictum

1) Artikel 25 van bijlage I van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, die op 21 juni 1999 in Luxemburg is ondertekend, moet aldus worden uitgelegd dat de gelijkstelling met nationale onderdanen die ter zake van de verwerving van onroerende goederen is voorgeschreven, alleen geldt voor natuurlijke personen.

2) Artikel 64, lid 1, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de bepalingen van het Wiener Ausländergrunderwerbgesetz (wet van de deelstaat Wenen inzake de verwerving van onroerend goed door buitenlanders) van 3 maart 1998, die voorschrijven dat buitenlanders in de zin van deze wet in geval van verwerving van onroerende goederen in de deelstaat Wenen, houder van een vergunning voor die verwerving moeten zijn of een verklaring moeten overleggen dat de bij deze wet voorziene voorwaarden voor een vrijstelling van het vergunningvereiste vervuld zijn, in de verhouding met de Zwitserse Bondstaat als derde land, een geoorloofde beperking van het vrije verkeer van kapitaal vormen.

[1] PB C 55 van 07.03.2009.

--------------------------------------------------