Home

Beschikking van de president van het Hof van 15 december 2009.

Beschikking van de president van het Hof van 15 december 2009.

Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorlopige maatregelen - Voorwaarden voor toekenning - Spoedeisendheid - Ernstige en onherstelbare schade - Bewijslast (Art. 242 EG en 243 EG) (cf. punten 40-46)

2. Hogere voorziening - Middelen (Art. 225 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58) (cf. punten 48, 77, 81)

3. Kort geding - Voorwaarden voor ontvankelijkheid - Ontvankelijkheid prima facie van beroep in hoofdzaak - Summier onderzoek van beroep in hoofdzaak door kortgedingrechter - Beroep tot nietigverklaring van beschikking betreffende niet-opneming van stof in bijlage I bij richtlijn 91/414 (Art. 230 EG, 242 EG en 243 EG; richtlijn 91/414 van de Raad; beschikking 2007/629 van de Commissie) (cf. punten 54-62)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 18 juni 2008, Dow AgroSciences e.a. / Commissie (T-475/07 R), waarbij is afgewezen een verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging van beschikking 2007/629/EG van de Commissie van 20 september 2007 betreffende de niet-opneming van trifluralin in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (PB L 255, blz. 42) - Ontvankelijkheid - Noodzaak om bewijs te leveren van omstandigheden waaruit de spoedeisendheid blijkt

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences SAS, Dow AgroSciences Export SAS, Dow AgroSciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. zoo, Dow AgroSciences Iberica SA, Dow AgroSciencess.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH, Dintec Agroquímica - Produtos Químicos Lda en Finchimica SpA worden verwezen in de kosten.