Home

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 9 juli 2009.

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 9 juli 2009.

Beroep tot nietigverklaring

-

Termijnen

-

Aanvang

-

Datum van kennisneming van handeling

-

Subsidiair (Art. 230, vijfde alinea, EG) (cf. punten 21-22, 27)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 9 september 2008, Fornaci Laterizi Danesi/Commissie (T-224/08), waarbij het Gerecht niet-ontvankelijk heeft verklaard de vordering tot nietigverklaring van beschikking 2008/25/EG van de Commissie van 13 november 2007 tot vaststelling, op grond van richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van een eerste bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de continentale biogeografische regio (PB L 12, blz. 383), voor zover op die lijst onder punt IT20A0018 een aan rekwirante toebehorend terrein is opgenomen.

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Fornaci Laterizi Danesi SpA wordt verwezen in de kosten.