Home

Zaak C-319/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Giudice di Pace di Ischia (Italië) op 15 juli 2008 - Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA

Zaak C-319/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Giudice di Pace di Ischia (Italië) op 15 juli 2008 - Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Giudice di Pace di Ischia (Italië) op 15 juli 2008 - Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA

Verwijzende rechter

Giudice di Pace di Ischia

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Lucia Anna Giorgia Iacono

Verwerende partij: Telecom Italia SpA

Prejudiciële vraag

Hebben bovengenoemde gemeenschapsregelingen [artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, richtlijn 2002/22/EG [1], richtlijn 1999/44/EG [2], aanbeveling 2001/310/EG [3] van de Commissie en richtlijn 1998/257/EG [4]] rechtstreekse bindende werking en moeten zij aldus worden uitgelegd dat voor geschillen op het gebied van elektronische communicatie, tussen consumenten en operatoren, ten gevolge van de niet-naleving van de voorschriften inzake de universele dienst en inzake de rechten van de consumenten, zoals deze zijn geregeld bij wet, bij de besluiten van de Autorità, in de contractuele voorwaarden en in de handvesten voor de diensten (geschillen als bedoeld in artikel 2 van besluit nr. 173/07/CONS van de garantieautoriteit), de verplichte poging tot verzoening, welke is voorzien op straffe van niet-ontvankelijkheid van een beroep bij de rechter, niet hoeft te worden ondernomen, omdat het afgeleide recht van artikel 3, lid 1, van genoemd besluit van de garantieautoriteit voor de communicatiesector daardoor opzij wordt geschoven?

[1] PB L 108, blz. 51.

[2] PB L 171, blz. 12.

[3] PB L 109, blz. 56.

[4] PB L 115, blz. 31 (Aanbeveling van de Commissie).

--------------------------------------------------