Home

Zaak C-498/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 november 2008 door Fornaci Laterizi Danesi SpA tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 9 september 2008 in zaak T-224/08, Fornaci Laterizi Danesi SpA/Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak C-498/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 november 2008 door Fornaci Laterizi Danesi SpA tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 9 september 2008 in zaak T-224/08, Fornaci Laterizi Danesi SpA/Commissie van de Europese Gemeenschappen

Hogere voorziening ingesteld op 18 november 2008 door Fornaci Laterizi Danesi SpA tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 9 september 2008 in zaak T-224/08, Fornaci Laterizi Danesi SpA/Commissie van de Europese Gemeenschappen

Partijen

Rekwirante: Fornaci Laterizi Danesi SpA (vertegenwoordigers: M. Salvi, L. de Nora, M. Manganiello, P. Rivetta, advocaten)

Andere partij in de procedure: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

Fornaci Laterizi Danesi SpA concludeert dat het den Hove behage:

- de bij fax van 12 september 2008 officieel ter kennis gebrachte beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Eerste kamer) van 9 september 2008 in zaak T-224/08 te vernietigen en in voorkomend geval de zaak naar het Gerecht van eerste aanleg terug te wijzen voor afdoening ten gronde;

- subsidiair, voor het geval dat de zaak niet naar het Gerecht van eerste aanleg wordt teruggewezen, de door de huidige rekwirante in eerste aanleg geformuleerde vorderingen toe te wijzen;

- in elk geval de Commissie te veroordelen tot vergoeding van de kosten van rekwirante in de onderhavige procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Onjuiste rechtsopvatting, onjuiste motivering, onjuiste toepassing van de betrokken regeling, ontoereikend onderzoek (artikelen 230, vijfde alinea, 249 en 254 EG juncto artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden).

--------------------------------------------------