Home

Zaak T-344/08: Beroep ingesteld op 25 augustus 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissie

Zaak T-344/08: Beroep ingesteld op 25 augustus 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissie

25.10.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 272/42


Beroep ingesteld op 25 augustus 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissie

(Zaak T-344/08)

(2008/C 272/83)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Duitsland) (vertegenwoordigers: A. Bach en A. Hahn, Rechtsanwälte)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van beschikking D (2008) 4931 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 16 juni 2008 inzake een verzoek om toegang tot het administratieve dossier in zaak COMP/F/38.899 (gasgeïsoleerd schakelmateriaal);

subsidiair, nietigverklaring van beschikking D(2008) 4931 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 16 juni 2008 inzake een verzoek om toegang tot het administratieve dossier in zaak COMP/F/38.899 (gasgeïsoleerd schakelmateriaal), voor zover de Commissie eveneens heeft geweigerd verzoekster gedeeltelijke toegang tot het administratieve dossier te verlenen;

de Commissie te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster betwist de beschikking van de Commissie van 16 juni 2008 houdende afwijzing van haar confirmatief verzoek om toegang tot documenten uit het administratieve dossier van de Commissie in zaak COMP/F/38.899 — gasgeïsoleerd schakelmateriaal.

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan.

In de eerste plaats stelt verzoekster schending van artikel 4, lid 2, eerste en derde streepje, van verordening (EG) nr. 1049/2001(1), aangezien de daarin neergelegde uitzonderingsbepalingen onjuist zijn uitgelegd dan wel toegepast. Voorts stelt verzoekster dat de Commissie artikel 4, lid 2, laatste zinsnede, van verordening nr. 1049/2001 heeft geschonden, daar zij ten onrechte heeft geoordeeld dat verzoekster geen hoger openbaar belang heeft bij toegang tot het administratieve dossier in zaak COMP/F/38.899. Ten slotte wordt gesteld dat artikel 4, lid 6, van verordening nr. 1049/2001 is geschonden, aangezien op zijn minst inzage in een deel van de documenten uit het administratieve dossier in zaak COMP/F/38.899 had moeten worden verleend.