Home

Zaak T-470/08: Beroep ingesteld op 23 oktober 2008 — Commissie/Eurgit en Cirese

Zaak T-470/08: Beroep ingesteld op 23 oktober 2008 — Commissie/Eurgit en Cirese

20.12.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 327/40


Beroep ingesteld op 23 oktober 2008 — Commissie/Eurgit en Cirese

(Zaak T-470/08)

(2008/C 327/70)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: M. Moretto, advocaat, A. M. Rouchaud-Joët en N. Bambara, gemachtigden)

Verwerende partijen: Associazione dei giuristi italiani per le Comunità europee — Eurgit (Rome, Italië), Vania Cirese (Rome, Italië)

Conclusies

Eurgit en mevrouw Vania Cirese hoofdelijk veroordelen tot teruggaaf van het bedrag van 7 412 EUR, vermeerderd met vertragingsrente tegen het Belgische wettelijke tarief, te rekenen vanaf 11 november 2002 tot de datum van volledige betaling;

Eurgit en mevrouw Vania Cirese verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Het onderhavige beroep van de Commissie, ingesteld op basis van artikel 238 EG, strekt tot hoofdelijke veroordeling van Eurgit en Cirese tot teruggaaf van een bedrag van 7 412 EUR, vermeerderd met vertragingsrente, welk bedrag door verzoekster aan Eurgit is uitgekeerd voor project nr. 97/GR/098, dat wordt gefinancierd in het kader van het stimulerings- en uitwisselingsprogramma voor beoefenaars van juridische beroepen (Grotius).

De Commissie betoogt dat de ontvanger van subsidie ingevolge punt 7 van de verklaringen van de ontvanger van financiële bijstand gehouden is, reeds ontvangen bedragen op verzoek van de Commissie terug te geven wanneer de betrokken uitgaven de aanwending van de ontvangen financiële bijstand niet rechtvaardigen.

Nu Eurgit niet binnen de gestelde termijn verantwoording heeft afgelegd voor het gebruik van het door de Commissie voorgeschoten bedrag, bestaat er geen twijfel over dat verweerster en de persoon die namens haar en voor haar rekening heeft gehandeld, het ontvangen voorschot dient terug te geven.