Home

Zaak F-4/08: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 maart 2009 - Hambura / Parlement (Openbare dienst - Tijdelijke functionarissen - Aanwerving - Selectieprocedure - Niet-toelating - Kennisgeving van aanwerving PE/95/S - Geen gebruikmaking van sollicitatieformulier opgenomen in PB - Ontvankelijkheid - Voorafgaande administratieve procedure)

Zaak F-4/08: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 maart 2009 - Hambura / Parlement (Openbare dienst - Tijdelijke functionarissen - Aanwerving - Selectieprocedure - Niet-toelating - Kennisgeving van aanwerving PE/95/S - Geen gebruikmaking van sollicitatieformulier opgenomen in PB - Ontvankelijkheid - Voorafgaande administratieve procedure)

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 maart 2009 - Hambura / Parlement

(Zaak F-4/08) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Johannes Hambura (Soultzbach, Frankrijk) (vertegenwoordiger: S. Hambura, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: S. Seyr en K. Zejdová, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de directie Personeelszaken van 5 december 2007 houdende afwijzing van verzoekers sollicitatie, nietigverklaring van vergelijkend onderzoek PE/95/S, Gebied: Artsen, en gelasting dat dit vergelijkend onderzoek wordt overgedaan met gebruik van een elektronisch verkregen sollicitatieformulier

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Hambura wordt verwezen in alle kosten.

[1] PB C 92 van 12.4.2008, blz. 50.

--------------------------------------------------