Home

Zaak T-95/09 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 28 april 2009 - United Phosphorus/Commissie ( Kort geding - Richtlijn 91/414/EEG - Beschikking betreffende niet-opneming van napropamide in bijlage I bij richtlijn 91/414 - Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging en om voorlopige maatregelen - Fumus boni juris - Spoedeisendheid - Belangenafweging )

Zaak T-95/09 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 28 april 2009 - United Phosphorus/Commissie ( Kort geding - Richtlijn 91/414/EEG - Beschikking betreffende niet-opneming van napropamide in bijlage I bij richtlijn 91/414 - Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging en om voorlopige maatregelen - Fumus boni juris - Spoedeisendheid - Belangenafweging )

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 28 april 2009 - United Phosphorus/Commissie

(Zaak T-95/09 R)

Partijen

Verzoekende partij: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: C. Mereu en K. Van Maldegem, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: L. Parpala en N. Rasmussen, gemachtigden, bijgestaan door J. Stuyck, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging van beschikking 2008/902/EG van de Commissie van 7 november 2008 betreffende de niet-opneming van napropamide in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (PB L 326, blz. 35), tot de uitspraak van het arrest in de hoofdzaak, alsmede verzoek om voorlopige maatregelen

Dictum

1) De tenuitvoerlegging van beschikking 2008/902/EG van de Commissie van 7 november 2008 betreffende de niet-opneming van napropamide in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten, wordt opgeschort tot 7 mei 2010, maar uiterlijk tot de dag van de uitspraak in de hoofdzaak.

2) Die opschorting is verbonden aan de voorwaarde dat United Phosphorus Ltd en de Commissie uiterlijk op 15 maart 2010 ter griffie van het Gerecht opmerkingen indienen over het verloop van de aangevangen versnelde procedure met betrekking tot napropamide overeenkomstig artikel 13 van verordening (EG) nr. 33/2008 van de Commissie van 17 januari 2008 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de uitvoering van richtlijn 91/414 van de Raad met betrekking tot een normale en een versnelde procedure voor de beoordeling van werkzame stoffen die deel uitmaakten van het in artikel 8, lid 2, van die richtlijn bedoelde werkprogramma, maar niet in bijlage I ervan zijn opgenomen.

3) De Commissie wordt gelast op eventueel verzoek van United Phosphorus de maatregelen te treffen die nodig zijn om de volle werking van de onderhavige beschikking te waarborgen ten aanzien van de lidstaten die reeds vóór 7 mei 2009 toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die napropamide bevatten, hebben vernietigd, ingetrokken of geweigerd overeenkomstig artikel 2 van beschikking 2008/902.

4) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

--------------------------------------------------