Home

Gevoegde zaken C-105/09 en C-110/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juni 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)/Waals Gewest (Richtlijn 2001/42/EG — Beoordeling van gevolgen voor milieu van bepaalde plannen en programma’s — Richtlijn 91/676/EEG — Bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen — Actieprogramma’s voor kwetsbare zones)

Gevoegde zaken C-105/09 en C-110/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juni 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)/Waals Gewest (Richtlijn 2001/42/EG — Beoordeling van gevolgen voor milieu van bepaalde plannen en programma’s — Richtlijn 91/676/EEG — Bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen — Actieprogramma’s voor kwetsbare zones)

14.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 221/13


Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juni 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)/Waals Gewest

(Gevoegde zaken C-105/09 en C-110/09)(1)

(Richtlijn 2001/42/EG - Beoordeling van gevolgen voor milieu van bepaalde plannen en programma’s - Richtlijn 91/676/EEG - Bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen - Actieprogramma’s voor kwetsbare zones)

2010/C 221/20

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Raad van State

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)

Verwerende partij: Waals Gewest

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Raad van State — Uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375, blz. 1), en van de artikelen 3, lid 2, en 4 van richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001, betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (PB L 197, blz. 30) — Opstelling van actieprogramma’s voor aangewezen kwetsbare zones — Aard en omvang van de verplichting — Noodzakelijke beoordeling van de milieugevolgen van het beheersprogramma voor stikstof

Dictum

Een actieprogramma dat is vastgesteld krachtens artikel 5, lid 1, van richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, is in beginsel een plan of een programma als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s, wanneer het een „plan” of een „programma” vormt in de zin van artikel 2, sub a, van deze laatste richtlijn en maatregelen bevat waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de toekenning van de vergunning die kan worden verleend voor de verwezenlijking van de projecten die zijn vermeld in de bijlagen I en II bij richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997.