Home

Zaak C-222/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Republiek Polen) — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie (Zesde btw-richtlijn — Artikel 9, lid 2, sub c en e — Door ingenieurs uitgevoerde onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden — Bepaling van plaats van dienst)

Zaak C-222/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Republiek Polen) — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie (Zesde btw-richtlijn — Artikel 9, lid 2, sub c en e — Door ingenieurs uitgevoerde onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden — Bepaling van plaats van dienst)

4.12.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 328/7


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Republiek Polen) — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

(Zaak C-222/09)(1)

(Zesde btw-richtlijn - Artikel 9, lid 2, sub c en e - Door ingenieurs uitgevoerde onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden - Bepaling van plaats van dienst)

2010/C 328/10

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Naczelny Sąd Administracyjny

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Kronospan Mielec sp. z o.o.

Verwerende partij: Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Naczelny Sąd Administracyjny — Uitlegging van artikel 9, lid 2, sub c, eerste streepje, en sub e, derde streepje, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1), alsmede van de artikelen 52, sub a, en 56, lid 1, sub c, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 347, blz. 1) — Bepaling van fiscaal aanknopingspunt — Onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten die worden verricht voor een belastingplichtige die is gevestigd in de Europese Gemeenschap maar buiten de lidstaat waar de diensten materieel zijn verricht — Indeling van deze diensten hetzij als „wetenschappelijke activiteiten” hetzij als „diensten van ingenieurs”

Dictum

Diensten die bestaan in de uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden op het gebied van leefmilieu en technologie en die worden verricht door in een lidstaat gevestigde ingenieurs in opdracht en ten behoeve van een in een andere lidstaat gevestigde dienstontvanger, moeten worden aangemerkt als „diensten verricht door ingenieurs” in de zin van artikel 9, lid 2, sub e, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1997 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag.