Home

Zaak C-363/09: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 1 juli 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 91/414/EEG — Gewasbeschermingsmiddelen — Aanvraag van toelating voor op markt brengen — Bescherming van gegevens)

Zaak C-363/09: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 1 juli 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 91/414/EEG — Gewasbeschermingsmiddelen — Aanvraag van toelating voor op markt brengen — Bescherming van gegevens)

28.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/15


Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 1 juli 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

(Zaak C-363/09)(1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 91/414/EEG - Gewasbeschermingsmiddelen - Aanvraag van toelating voor op markt brengen - Bescherming van gegevens)

2010/C 234/21

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Parpala en F. Jimeno Fernández, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje (vertegenwoordiger: J. López-Medel Bascones, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van artikel 13 van richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230, blz. 1) — Gegevens die bij aanvraag zijn gevoegd — Gebruik en bescherming van de gegevens — Vertrouwelijkheid

Dictum

1)

Door artikel 38 van wet nr. 43/2002 betreffende de gezondheid van planten (ley 43/2002 de sanidad vegetal) van 20 november 2002 te handhaven, is het Koninkrijk Spanje de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 13 van richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

2)

Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.