Home

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 7 oktober 2010.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 7 oktober 2010.

Harmonisatie van wetgevingen - Telecommunicatiesector - Universele dienst en gebruikersrechten - Richtlijn 2002/22 - Aanwijzing van ondernemingen voor aanbieden van universele dienst - Verplichting om efficiënte, objectieve, doorzichtige en niet-discriminerende aanwijzingsprocedure toe te passen (Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 2, en 8, lid 2) (cf. punten 34-39, 42-49)

2. Lidstaten - Verplichtingen - Uitvoering van richtlijnen - Niet-nakoming - Rechtvaardiging - Ontoelaatbaarheid (Art. 226 EG) (cf. punten 37-38)

3. Beroep wegens niet-nakoming - Recht van beroep van Commissie - Discretionaire uitoefening (Art. 226 EG) (cf. punt 51)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van de artikelen 3, lid 2, en 8, lid 2, van richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PB L 108, blz. 51) - Aanwijzing van ondernemingen die met universeledienstverplichtingen zijn belast

Dictum

1) Door de bepalingen van het recht van de Unie op het gebied van de aanwijzing van de universeledienstverlener(s) niet op juiste wijze in nationaal recht om te zetten en in elk geval door niet te verzekeren dat die bepalingen in de praktijk worden toegepast, is de Portugese Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 3, lid 2, en 8, lid 2, van richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn).

2) De Portugese Republiek wordt verwezen in de kosten.