Home

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 november 2010.

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 november 2010.

Beroep wegens niet-nakoming - Onderzoek van gegrondheid door Hof - In aanmerking te nemen situatie - Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG) (cf. punt 19)

2. Milieu - Behoud van vogelstand - Richtlijn 79/409 - Uitvoering door lidstaten - Afwijkingen van verbod om vogels van beschermde soorten te doden of te vangen - Voorwaarden - Ontbreken van andere bevredigende oplossing - Niet-uitvoering - Ontoelaatbaarheid (Richtlijn 79/409 van de Raad, art. 7 en 9) (cf. punten 22-27)

3. Milieu - Behoud van vogelstand - Richtlijn 79/409 - Uitvoering door lidstaten - Afwijkingen van verbod om vogels van beschermde soorten te doden of te vangen - Voorwaarden - Vaststelling voor periode van vijf jaar van aantal vogels dat aan bestand mag worden onttrokken (Richtlijn 79/409 van de Raad, art. 7 en 9) (cf. punten 29-30)

4. Milieu - Behoud van vogelstand - Richtlijn 79/409 - Uitvoering door lidstaten - Afwijkingen van verbod om vogels van beschermde soorten te doden of te vangen - Voorwaarden - Vangen in kleine hoeveelheden - Vaststelling van aantal vogels waarop mag worden gejaagd, op veel hogere hoeveelheid dan in richtlijn bepaalde maximumhoeveelheid - Ontoelaatbaarheid (Richtlijn 79/409 van de Raad, art. 7 en 9, lid 1, sub c) (cf. punten 35-40)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van artikel 9 van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103, blz. 1) - Afwijkingen van regeling betreffende bescherming van vogelstand - Regione Veneto

Dictum

1) Doordat de Regione Veneto een regeling heeft vastgesteld en toegepast waarbij is toegelaten dat wordt afgeweken van de regeling betreffende de bescherming van de vogelstand, welke regeling niet voldoet aan de eisen van artikel 9 van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, is de Italiaanse Republiek de krachtens artikel 9 van die richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2) De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.