Home

Zaak C-172/09: Beroep ingesteld op 13 mei 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen

Zaak C-172/09: Beroep ingesteld op 13 mei 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen

18.7.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 167/5


Beroep ingesteld op 13 mei 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen

(Zaak C-172/09)

2009/C 167/09

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: P. Dejmek en K. Gawlik, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Polen

Conclusies

vaststellen dat de Republiek Polen, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2005/60/EG van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme(1), althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn of het EG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Republiek Polen verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van richtlijn 2005/60/EG in nationaal recht is op 15 december 2007 verstreken. Op de datum van instelling van dit beroep had verweerster evenwel nog niet alle maatregelen getroffen die noodzakelijk zijn om de richtlijn om te zetten in nationaal recht, of had zij deze in elk geval niet meegedeeld aan de Commissie.