Home

Zaak C-256/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 10 juli 2009 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

Zaak C-256/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 10 juli 2009 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

12.9.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 220/23


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 10 juli 2009 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Zaak C-256/09)

2009/C 220/46

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Bianca Purrucker

Verwerende partij: Guillermo Vallés Pérez

Prejudiciële vraag

Zijn de artikelen 22 e.v. van verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1347/2000(1) (hierna: „Brussel IIbis-verordening”), betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van andere lidstaten in de zin van artikel 2, punt 4, van de Brussel IIbis-verordening, ook toepasselijk op uitvoerbare voorlopige maatregelen inzake het gezagsrecht als bedoeld in artikel 20 van de Brussel IIbis-verordening?