Home

Zaak C-330/09: Beroep ingesteld op 17 augustus 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

Zaak C-330/09: Beroep ingesteld op 17 augustus 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

26.9.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 233/13


Beroep ingesteld op 17 augustus 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

(Zaak C-330/09)

2009/C 233/22

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Braun en M. Adam, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Oostenrijk

Conclusies

vaststellen dat de Republiek Oostenrijk, door niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van richtlijn 84/253/EEG van de Raad(1), althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Republiek Oostenrijk verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 29 juni 2008 verstreken. Op het tijdstip van de instelling van het onderhavige beroep had verweerster nog niet de maatregelen vastgesteld die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de richtlijn, althans deze maatregelen niet aan de Commissie meegedeeld.