Home

Zaak C-490/09: Beroep ingesteld op 30 november 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

Zaak C-490/09: Beroep ingesteld op 30 november 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

13.2.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 37/21


Beroep ingesteld op 30 november 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-490/09)

2010/C 37/24

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Rozet en E. Traversa, gemachtigden)

Verwerende partij: Groothertogdom Luxemburg

Conclusies

Vaststellen dat het Groothertogdom Luxemburg de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 49 EG, door de huidige formulering te handhaven van artikel 24 van de Code des assurances sociales, waarbij de vergoeding van kosten van in een andere lidstaat uitgevoerde medisch-biologische analyses wordt uitgesloten doordat deze kosten slechts middels een derdebetalersregeling worden gedekt, en artikel 12 van de Statuts de l’Union des caisses de maladie, dat voor de vergoeding van in een andere lidstaat uitgevoerde medisch-biologische analyses de eis stelt dat is voldaan aan voorwaarden voor de verstrekking van gezondheidszorg zoals bepaald in de Luxemburgse nationale overeenkomsten;

het Groothertogdom Luxemburg verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Met haar beroep beoogt de Europese Commissie dat verweerder, door wettelijke bepalingen te handhaven waarbij de vergoeding van in andere lidstaten uitgevoerde medisch-biologische analyses en onderzoeken wordt uitgesloten, of waarbij voor een dergelijke vergoeding de eis wordt gesteld dat is voldaan aan alle voorwaarden voor de verstrekking van gezondheidszorg zoals bepaald in de Luxemburgse wettelijke regeling, het in artikel 49 EG neergelegde beginsel van het vrij verrichten van diensten heeft geschonden.

Verzoekster wijst er bij wijze van voorbeeld op dat de nationale autoriteiten de kosten voor analyses en onderzoeken slechts vergoeden indien deze zijn uitgevoerd in een apart analyselaboratorium dat volledig voldoet aan de in de Luxemburgse wettelijke regeling gestelde eisen. In een aantal lidstaten worden dergelijke analyses echter niet in een laboratorium uitgevoerd, maar door de artsen zelf.

Volgens de Commissie zijn de betrokken restricties niet te rechtvaardigen door een dwingende reden van algemeen belang en vormen zij evenmin een noodzakelijke en evenredige maatregel om het beoogde doel van bescherming van de volksgezondheid te bereiken.