Home

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 21 mei 2010.

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 21 mei 2010.

Hogere voorziening

-

Middelen

-

Loutere herhaling van voor Gerecht aangevoerde middelen en argumenten

-

Ontbreken van aanwijzing van gestelde onjuiste rechtsopvatting

-

Niet-ontvankelijkheid (Art. 225 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 112, lid 1, sub c) (cf. punten 7-10)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Zesde kamer) van 29 oktober 2009, Ségaud/Commissie (T-249/09), waarbij het Gerecht kennelijk niet-ontvankelijk en rechtens ongegrond heeft verklaard het beroep van de verzoekende partij strekkende tot, enerzijds, nietigverklaring van de beschikking van de Commissie van 4 mei 2009 houdende weigering om tegen de Franse Republiek een niet-nakomingsprocedure als bedoeld in artikel 226 EG in te leiden, en anderzijds, vergoeding van de als gevolg van deze weigering geleden schade

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) H. Ségaud zal zijn eigen kosten dragen.