Home

Zaak F-77/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 januari 2011 Nijs/Rekenkamer (Openbare dienst — Ambtenaren — Tuchtregeling — Tuchtprocedure — Artikel 22 bis en artikel 22 ter van het Statuut — Onpartijdigheid — Redelijke termijn)

Zaak F-77/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 januari 2011 Nijs/Rekenkamer (Openbare dienst — Ambtenaren — Tuchtregeling — Tuchtprocedure — Artikel 22 bis en artikel 22 ter van het Statuut — Onpartijdigheid — Redelijke termijn)

19.2.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 55/36


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 januari 2011 Nijs/Rekenkamer

(Zaak F-77/09)(1)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Tuchtregeling - Tuchtprocedure - Artikel 22 bis en artikel 22 ter van het Statuut - Onpartijdigheid - Redelijke termijn)

2011/C 55/65

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Bridel, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Unie (vertegenwoordigers: T. Kennedy en J.-M. Stenier, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst — Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het comité ad hoc van de Europese Rekenkamer van 15 januari 2009 om verzoeker met ingang van 1 februari 2009 tuchtrechtelijk te ontslaan zonder vermindering van pensioenrechten

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Nijs draagt zijn eigen kosten alsook die van Rekenkamer.