Home

Zaak T-49/09: Beroep ingesteld op 30 januari 2009 - Evropaïki Dynamiki/Commissie

Zaak T-49/09: Beroep ingesteld op 30 januari 2009 - Evropaïki Dynamiki/Commissie

Beroep ingesteld op 30 januari 2009 - Evropaïki Dynamiki/Commissie

Partijen

Verzoekende partij: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athene, Griekenland) (vertegenwoordigers: N. Korogiannakis en P. Katsimani, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

- nietig verklaren de beschikking van de Commissie houdende afwijzing van de offerte die verzoekster had ingediend in antwoord op openbare-offerteaanvraag REGIO-A4-2008-01 voor "Onderhoud en ontwikkeling van de IT-systemen van het directoraat-generaal Regionaal beleid" [1], die haar is meegedeeld bij brief van 21 november 2008, en alle andere, verwante beschikkingen, de beschikking houdende gunning van de opdracht aan de gekozen inschrijver daaronder begrepen;

- de Commissie veroordelen tot vergoeding van de schade die verzoekster als gevolg van de aanbestedingsprocedure heeft geleden, ten bedrage van EUR 4520845,05;

- de Commissie gelasten om de door verzoekster in verband met dit beroep gemaakte kosten in en buiten rechte te vergoeden, zelfs indien het beroep wordt verworpen.

Middelen en voornaamste argumenten

In het onderhavige geval vordert verzoekster nietigverklaring van verweersters beschikking houdende afwijzing van de offerte die verzoekster had ingediend in antwoord op openbare-offerteaanvraag REGIO-A4-2008-01 voor "Onderhoud en ontwikkeling van de IT-systemen van het directoraat-generaal Regionaal beleid", en houdende gunning van de opdracht aan de gekozen inschrijver. Verzoekster vordert bovendien vergoeding van de beweerde schade als gevolg van de aanbestedingsprocedure.

Ter ondersteuning van haar vorderingen voert verzoekster vier middelen aan.

Ten eerste stelt zij dat de Commissie het beginsel van gelijke behandeling heeft geschonden door achteraf criteria in te voeren die bij de inschrijvers onbekend waren, en door een discriminerende evaluatieformule te hanteren.

Ten tweede stelt verzoekster dat het beoordelingscomité zijn besluit onvoldoende heeft gemotiveerd.

Ten derde stelt verzoekster dat de Commissie wezenlijke vormvoorschriften heeft geschonden door een aanvullend beoordelingscomité in te voeren.

Ten vierde stelt verzoekster dat verweerster haar beoordeling van verzoeksters offerte heeft gebaseerd op ongegronde overwegingen en veronderstellingen, waardoor verweerster ernstige en kennelijke beoordelingsfouten heeft gemaakt en misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid.

[1] PB 2008/S 117-155067

--------------------------------------------------