Home

Zaak T-135/09: Beroep ingesteld op 7 april 2009 - Nexans France en Nexans/Commissie

Zaak T-135/09: Beroep ingesteld op 7 april 2009 - Nexans France en Nexans/Commissie

Beroep ingesteld op 7 april 2009 - Nexans France en Nexans/Commissie

Partijen

Verzoekende partijen: Nexans France SAS en Nexans SA (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: M. Powell, solicitor, en J.-P. Tran Thiet, lawyer)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

- nietig verklaren de beschikking van de Commissie van 9 januari 2009 in zaak COMP/39610-Surge;

- vaststellen dat de beslissing van de Commissie om vier dvd-roms en een kopie van de gehele inhoud van de hard disk van de laptop van een werknemer van Nexans France mee te nemen om dit materiaal in haar kantoren te Brussel te onderzoeken, onrechtmatig is;

- nietig verklaren de beslissing van de Commissie om een werknemer van Nexans France op 30 januari 2009 te ondervragen;

- de Commissie gelasten alle documenten of bewijsstukken die zij ingevolge de nietig verklaarde handelingen heeft verkregen aan Nexans France terug te geven, daaronder zonder beperking begrepen: (a) documenten betreffende producten die niet binnen de daadwerkelijke werkingssfeer van het huiszoekingsbevel vielen (b) documenten betreffende projecten voor elektriciteitskabels buiten de Europese Economische Ruimte (c) documenten die onrechtmatig van de hard disk en de dvd-roms in beslag werden genomen (d) verklaringen die tijdens of ingevolge de ondervragingen van de werknemer van Nexans France zijn verkregen;

- de Commissie verbieden gebruik te maken van de ingevolge de nietig verklaarde handelingen onrechtmatig verkregen documenten of bewijsstukken voor het inleiden van procedures betreffende inbreuken op de communautaire mededingingsregels;

- de Commissie verbieden deze documenten of bewijsstukken (dan wel daaruit afgeleide of daarop gebaseerde informatie) over te leggen aan mededingingsinstanties in andere rechtsorden;

- de Commissie verwijzen in de kosten van de procedure;

- alle andere door het Gerecht passend geachte maatregelen nemen.

Middelen en voornaamste argumenten

Het onderhavige beroep strekt tot nietigverklaring van beschikking C (2009) 92/1 van de Commissie van 9 januari 2009, waarbij Nexans SA en alle rechtstreeks of indirect door deze vennootschap gecontroleerde ondernemingen, Nexans France SAS daaronder begrepen, is gelast zich te onderwerpen aan een inspectie als bedoeld in artikel 20, lid 4, van verordening nr. 1/2003 van de Raad [1] (zaak COMP/39.610 - Surge), alsook van de wijze waarop deze beschikking is uitgevoerd.

Ter ondersteuning van hun vorderingen voeren verzoeksters aan dat de betwiste beschikking inbreuk maakt op hun fundamentele rechten, onder meer de rechten van de verdediging, het recht op een eerlijk proces, het recht om niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling, het vermoeden van onschuld en het recht op vertrouwelijkheid. Zij stellen bovendien dat de Commissie bij de uitvoering van de betwiste beschikking de grenzen van het voorwerp van het onderzoek heeft overschreden.

[1] Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1, blz. 1).

--------------------------------------------------