Home

Zaak C-237/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie - België) - Belgische Staat/Nathalie De Fruytier (Zesde btw-richtlijn - Artikel 13, A, lid 1, sub d - Vrijstellingen voor activiteiten van algemeen belang - Leveringen van menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk - Zelfstandige activiteit van vervoer voor ziekenhuizen en laboratoria van menselijke organen en bij mensen afgenomen monsters - Begrippen "levering van een goed" en "dienst" - Onderscheidingscriteria)

Zaak C-237/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie - België) - Belgische Staat/Nathalie De Fruytier (Zesde btw-richtlijn - Artikel 13, A, lid 1, sub d - Vrijstellingen voor activiteiten van algemeen belang - Leveringen van menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk - Zelfstandige activiteit van vervoer voor ziekenhuizen en laboratoria van menselijke organen en bij mensen afgenomen monsters - Begrippen "levering van een goed" en "dienst" - Onderscheidingscriteria)

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie - België) - Belgische Staat/Nathalie De Fruytier

(Zaak C-237/09) [1]

Verwijzende rechter

Hof van Cassatie

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Belgische Staat

Verwerende partij: Nathalie De Fruytier

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Hof van Cassatie (België) - Uitlegging van artikel 13, A, lid 1, sub d, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1) - Vrijstellingen ten gunste van bepaalde activiteiten van algemeen belang - Levering van menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk - Mogelijkheid om het vervoer als zelfstandige voor ziekenhuizen en laboratoria van menselijke organen en bij personen afgenomen monsters gelijk te stellen met een levering

Dictum

Artikel 13, A, lid 1, sub d, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, dat de "levering van menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk" vrijstelt van belasting over de toegevoegde waarde, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op een zelfstandige activiteit van vervoer voor ziekenhuizen en laboratoria van menselijke organen en bij mensen afgenomen monsters.

[1] PB C 220 van 12.9.2009.

--------------------------------------------------