Home

Zaak C-243/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Halle - Duitsland) - Günter Fuß/Stadt Halle (Sociale politiek - Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers - Richtlijn 2003/88/EG - Organisatie van arbeidstijd - Brandweerlieden werkzaam in overheidssector - Interventieteam - Artikelen 6, sub b, en 22, lid 1, eerste alinea, sub b - Maximale wekelijkse arbeidstijd - Weigering om arbeid van langere duur te verrichten - Gedwongen overplaatsing naar andere dienst - Rechtstreekse werking - Gevolg voor nationale rechterlijke instanties)

Zaak C-243/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Halle - Duitsland) - Günter Fuß/Stadt Halle (Sociale politiek - Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers - Richtlijn 2003/88/EG - Organisatie van arbeidstijd - Brandweerlieden werkzaam in overheidssector - Interventieteam - Artikelen 6, sub b, en 22, lid 1, eerste alinea, sub b - Maximale wekelijkse arbeidstijd - Weigering om arbeid van langere duur te verrichten - Gedwongen overplaatsing naar andere dienst - Rechtstreekse werking - Gevolg voor nationale rechterlijke instanties)

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Halle - Duitsland) - Günter Fuß/Stadt Halle

(Zaak C-243/09) [1]

Verwijzende rechter

Verwaltungsgericht Halle

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Günter Fuß

Verwerende partij: Stadt Halle

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Verwaltungsgericht Halle - Uitlegging van artikel 22, lid 1, sub b, van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB L 299, blz. 9) - Nationale regeling die in strijd met deze richtlijn voorziet in een arbeidstijd van meer dan 48 uur per week voor ambtenaren die in interventieteams van de brandweer werkzaam zijn - Ambtshalve overplaatsing van een ambtenaar die niet akkoord gaat met deze arbeidstijd, naar een functie van gelijke rang in de binnendienst - Begrip "nadeel"

Dictum

Artikel 6, sub b, van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale regeling als die in het hoofdgeding, krachtens welke een werkgever in de overheidssector een als brandweerman in een interventieteam tewerkgestelde werknemer gedwongen kan overplaatsen naar een andere dienst op grond dat hij heeft verzocht dat in dat interventieteam de in die bepaling bedoelde gemiddelde maximale wekelijkse arbeidstijd zou worden nageleefd. Dat deze werknemer van deze overplaatsing geen ander specifiek nadeel ondervindt dan het nadeel ten gevolge van de schending van artikel 6, sub b, is dienaangaande niet relevant.

[1] PB C 233 van 26.9.2009.

--------------------------------------------------