Home

Zaak C-294/09: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 15 april 2010 - Europese Commissie/Ierland (Niet-nakoming - Richtlijn 2006/43/EG - Wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen - Onvolledige uitvoering binnen gestelde termijn - Ontbreken van mededeling van uitvoeringsmaatregelen)

Zaak C-294/09: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 15 april 2010 - Europese Commissie/Ierland (Niet-nakoming - Richtlijn 2006/43/EG - Wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen - Onvolledige uitvoering binnen gestelde termijn - Ontbreken van mededeling van uitvoeringsmaatregelen)

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 15 april 2010 - Europese Commissie/Ierland

(Zaak C-294/09) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Braun en A.-A. Gilly, gemachtigden)

Verwerende partij: Ierland (vertegenwoordiger: D. O'Hagan, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming - Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157, blz. 87)

Dictum

1. Door niet binnen de gestelde termijn alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van richtlijn 84/253/EEG van de Raad, en in elk geval door de Commissie van de Europese Gemeenschappen niet in kennis te stellen van de bepalingen van nationaal recht die eraan moeten bijdragen dat aan die voorschriften wordt voldaan, is Ierland de krachtens artikel 53 van deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2. Ierland wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 220 van 12.9.2009.

--------------------------------------------------