Home

Zaak F-91/09: Beroep ingesteld op 30 oktober 2009 - Marcuccio/Commissie

Zaak F-91/09: Beroep ingesteld op 30 oktober 2009 - Marcuccio/Commissie

Beroep ingesteld op 30 oktober 2009 - Marcuccio/Commissie

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek tot vergoeding van de schade als gevolg van een brief waarin de Commissie een arts heeft gevraagd om in het kader van het werk een medisch onderzoek te verrichten teneinde vast te stellen of verzoeker arbeidsgeschikt was

Conclusies van de verzoekende partij

- het materieel stilzwijgende besluit van de Commissie tot afwijzing van het verzoek van 9 september 2008 juridisch non-existent of, subsidiair, nietig verklaren;

- voor zover nodig, het in welke vorm dan ook genomen besluit van de Commissie tot afwijzing van de op 16 maart 2009 gedateerde klacht tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek van 9 september 2008 juridisch non-existent of, subsidiair, nietig verklaren;

- voor zover nodig, nota ADMIN.B.2/MB/ks/D(09) nr. 16349 van 30 juni 2009 juridisch non-existent of, subsidiair, nietig verklaren;

- voor zover nodig, vaststellen dat een ambtenaar van de Commissie a) de directeur van ASL Le 2 - Maglie - de brief van 9 december 2003 met als onderwerp "Medisch onderzoek in Tricase (Le)" heeft gezonden of heeft doen toekomen; b) hem heeft verzocht om verzoeker in het kader van het werk medisch te onderzoeken; c) hem heeft meegedeeld dat er wegens langdurige ziekte (meer dan 365 dagen) op 14 februari 2003 een procedure tegen verzoeker was ingeleid (invaliditeitscommissie) om te beoordelen of hij al dan niet arbeidsgeschikt was; d) hem zijn volledig ongegronde mening heeft gegeven dat verzoeker "talrijke vertragingstactieken had gebruikt teneinde de instelling van een invaliditeitscommissie te vertragen, welke alle door de bevoegde dienst van de Europese Commissie als ongegrond zijn afgewezen"; e) hem op de hoogte heeft gesteld van het feit dat verzoeker zich "op maandag 8 december 2003 diende te melden voor een medisch onderzoek te Brussel"; f) hem de naam heeft gegeven van de persoon die was aangewezen om de instelling binnen de invaliditeitscommissie te vertegenwoordigen; g) hem heeft meegedeeld dat op 9 december 2003"per fax geen medisch attest bij de medische dienst van de Commissie was binnengekomen"; h) hem zijn volledig ongegronde mening heeft gegeven dat verzoeker per fax een medisch attest aan de medische dienst van de Commissie diende te zenden ter rechtvaardiging van zijn afwezigheid bij de medische controle die op 8 december 2003 te Brussel had moeten plaatsvinden; i) twee documenten bij de nota van 9 december 2003 heeft gevoegd, het eerste over de vermeende inschakeling van de invaliditeitscommissie voor verzoekers geval en het tweede bestaande in een oproep van verzoeker voor een medische controle;

- voor zover nodig, elk van de feiten die de betrokken schade heeft veroorzaakt en, a fortiori, alle feiten vaststellen en onrechtmatig verklaren;

- de verwerende partij veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan verzoeker van 300000 EUR dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht;

- de Commissie veroordelen tot betaling aan verzoeker, vanaf de dag volgende op die waarop de Commissie het verzoek van 9 september 2008 heeft ontvangen en tot de daadwerkelijke betaling van het bedrag van 300000 EUR, van een jaarlijkse rente van 10 % over dat bedrag met jaarlijkse kapitalisatie;

- de verwerende partij verwijzen in alle kosten, rechten en honoraria van deze procedure.

--------------------------------------------------