Home

Zaak C-381/09: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione - Italië) - Gennaro Curia/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering - Zesde btw-richtlijn - Werkingssfeer - Btw-vrijstellingen - Artikel 13, B, sub d, punt 1 - Verlening van kredieten, bemiddeling inzake kredieten en beheer van kredieten - Woekerleningen - Naar nationaal recht illegale activiteit)

Zaak C-381/09: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione - Italië) - Gennaro Curia/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering - Zesde btw-richtlijn - Werkingssfeer - Btw-vrijstellingen - Artikel 13, B, sub d, punt 1 - Verlening van kredieten, bemiddeling inzake kredieten en beheer van kredieten - Woekerleningen - Naar nationaal recht illegale activiteit)

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione - Italië) - Gennaro Curia/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Zaak C-381/09) [1]

Verwijzende rechter

Corte suprema di cassazione

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Gennaro Curia

Verwerende partij: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Uitlegging van artikel 13, B, sub d, punt 3, van de Zesde richtlijn (77/388) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1) - Vrijstellingen - Verrichtingen bestaande uit de verstrekking van geldleningen, de bemiddeling daarbij en het beheer ervan - Activiteit van verstrekker van woekerleningen, die naar nationaal recht illegaal is

Dictum

De activiteit op het gebied van woekerleningen, die naar nationaal recht strafbaar is, valt, ook al is zij illegaal, onder de werkingssfeer van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag. Artikel 13, B, sub d, punt 1, van die richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat die activiteit niet aan btw kan onderwerpen terwijl de overeenkomstige activiteit waarbij geldleningen tegen niet-excessieve rente worden verstrekt, van die belasting zijn vrijgesteld.

[1] PB C 282 van 21.11.2009.

--------------------------------------------------