Home

Zaak C-289/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First tier Tribunal (Tax chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 24 juli 2009 - Pace plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Zaak C-289/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First tier Tribunal (Tax chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 24 juli 2009 - Pace plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First tier Tribunal (Tax chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 24 juli 2009 - Pace plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Verwijzende rechter

First tier Tribunal (Tax chamber)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Pace plc

Verwerende partij: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciële vragen

1) Moeten een set-top box met een communicatiefunctie ("STB") en een harde schijf drive ("HDD") worden ingedeeld onder postonderverdeling 85287113 van de Gecombineerde Nomenclatuur, zoals vastgesteld in verordening nr. 1549/2006 [1] van de Commissie en verordening nr. 1214/2007 [2] van de Commissie tot wijziging van bijlage I van verordening nr. 2658/87 van de Raad, ondanks de door de Europese Commissie op 7 mei 2008 (2008/C113/02) vastgestelde GN-toelichtingen op GN-postonderverdelingen 85219000 en 85287113?

2) Ingeval een STB met een HDD met de specifieke kenmerken van een STB-HDD onder GN-postonderverdeling 85219000 moet worden ingedeeld, is de toepassing van een positief bedrag aan douanerechten naar gemeenschapsrecht onrechtmatig wegens schending van de verplichtingen van de Gemeenschap krachtens de overeenkomst inzake informatietechnologie en artikel II, lid 1, sub b, van de General Agreement on Tariffs and Trade 1994 of valt het betrokken product bij indeling onder post 8521 buiten de werkingssfeer van het relevante deel van de ITA?

3) Moet artikel 12, lid 5, punt a i, aldus worden opgevat dat de bindende tariefinlichting van 8 april 2005 waarop Pace plc zich baseert, na 31 december 2006 automatisch haar geldigheid verloor op grond dat zij niet langer strookte met de regeling van verordening nr. 1549/2006 van de Commissie? Moet in het bijzonder artikel 12, lid 5, punt a-i, aldus worden uitgelegd dat verordening nr. 1549/2006 van de Commissie niet binnen het begrip "verordening" in het kader van dat artikel valt omdat het gaat om een jaarlijkse GN-bijwerking of omdat het geen specifieke indelingsverordening is?

4) Moet artikel 12, lid 6, van het douanewetboek aldus worden opgevat dat de verkrijger van een bindende tariefinlichting na vaststelling van een jaarlijkse GN-bijwerking zonder bepaling dat een hem ter beschikking staande resterende geldigheidsduur wordt bevestigd, geen recht heeft op een dergelijke periode of moet hij krachtens het beginsel van het gewettigd vertrouwen recht hebben op de gebruikelijke resterende geldigheidsduur van zes maanden voor indelingsverordeningen van de Commissie?

[1] Verordening (EG) nr. 1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 301, blz. 1).

[2] Verordening (EG) nr. 1214/2007 van de Commissie van 20 september 2007 tot wijziging van bijlage I van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 286, blz. 1).

--------------------------------------------------