Home

Zaak C-303/09: Beroep ingesteld op 30 juli 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

Zaak C-303/09: Beroep ingesteld op 30 juli 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

Beroep ingesteld op 30 juli 2009 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: L. Flynn en E. Righini, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek

Conclusies

- vaststellen dat de Italiaanse Republiek de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 2, 5 en 6 van beschikking 2005/315/EG van de Commissie van 20 oktober 2004 betreffende de steunregeling die Italië heeft toegepast ten gunste van ondernemingen die in de door natuurrampen in 2002 getroffen gemeenten investeringen hebben gedaan [kennisgeving geschied op 22 oktober 2004 onder nummer C(2004) 3893, PB L 100 van 20 april 2005, blz. 46], en krachtens het EG-Verdrag, door niet binnen de gestelde termijn alle nodige maatregelen te nemen ter intrekking van de bij die beschikking onrechtmatig en met de gemeenschappelijke markt onverenigbaar verklaarde regeling en ter terugvordering, bij de begunstigden, van de uit hoofde van die regeling ter beschikking gestelde steun;

- de Italiaanse Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn waarbinnen Italië de regeling had moeten intrekken en de onrechtmatig uitbetaalde steun had moeten terugvorderen, verstreek twee maanden na kennisgeving van de beschikking. Meer dan vier jaar later moeten de Italiaanse autoriteiten nog méér dan 25 % van de uitbetaalde steun waarvoor een betalingsbevel is afgegeven, terugvorderen en moeten zij de Commissie nog laten weten welk bedrag aan steun is betaald aan begunstigden die aanvankelijk geen aanspraak konden maken op de regeling.

--------------------------------------------------