Home

Zaak C-482/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) op 30 november 2009 - Budejovický Budvar národní podnik/Anheuser-Busch, Inc.

Zaak C-482/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) op 30 november 2009 - Budejovický Budvar národní podnik/Anheuser-Busch, Inc.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) op 30 november 2009 - Budejovický Budvar národní podnik/Anheuser-Busch, Inc.

Verwijzende rechter

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Budejovický Budvar národní podnik

Verwerende partij: Anheuser-Busch, Inc.

Prejudiciële vragen

1) Wat is de betekenis van "gedoogd" in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 [1] van de Raad, en in het bijzonder:

a) Is "gedoogd" een gemeenschapsrechtelijk begrip of is de nationale rechter vrij om ter zake intern recht toe te passen (inclusief dulden of langdurig parallel en eerlijk gebruik)?

b) Indien "gedoogd" een gemeenschapsrechtelijk begrip is, kan de merkhouder dan worden geacht een langdurig en eerlijk gebruik van een identiek merk te hebben gedoogd, wanneer hij al lange tijd van het gebruik op de hoogte was maar niet in staat om het te verhinderen?

c) Is het, hoe dan ook, vereist dat de merkhouder zijn merk heeft ingeschreven voordat de periode van gedogen van het gebruik door een ander van (i) een identiek of (ii) een merk van verwarringwekkende gelijkenis kan ingaan?

2) Wanneer begint de periode van "vijf opeenvolgende jaren" en, in het bijzonder, kan deze periode beginnen (en, zo ja, kan zij eindigen) vóórdat de houder van het oudere merk het merk feitelijk heeft laten inschrijven; en, zo ja, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om deze periode te doen aanvangen?

3) Moet artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd, dat de houder van een ouder merk ook dan zijn merkrecht kan doen gelden, wanneer sprake is van langdurig parallel en eerlijk gebruik van twee identieke merken voor identieke waren, zodat de herkomstgarantie van het oudere merk niet inhoudt dat het merk enkel en alleen de waren van de houder van het oudere merk aanduidt, maar integendeel de waren van deze gebruiker dan wel die van de andere gebruiker?

[1] Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1).

--------------------------------------------------