Home

Zaak C-526/09: Beroep ingesteld op 17 december 2009 - Europese Commissie/Portugese Republiek

Zaak C-526/09: Beroep ingesteld op 17 december 2009 - Europese Commissie/Portugese Republiek

Beroep ingesteld op 17 december 2009 - Europese Commissie/Portugese Republiek

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: S. Pardo Quintillán en G. Braga da Cruz, gemachtigden)

Verwerende partij: Portugese Republiek

Conclusies

- vaststellen dat de Portugese Republiek, door het lozen van industrieel afvalwater door de in de zone Matosinhos gelegen industriële eenheid "Estação de Serviço Sobritos" zonder passende vergunning te hebben toegestaan, niet heeft voldaan aan de verplichtingen die op haar rusten krachtens van artikel 11, leden 1 en 2, van richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 [1] inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

- De Portugese Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot op heden heeft de Portugese Republiek de Commissie niet meegedeeld dat de vergunningprocedure voor de industriële eenheid "Estação de Serviço Sobritos" is afgesloten.

[1] PB L 135, blz. 40.

--------------------------------------------------