Home

Zaak C-540/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Regeringsrätten (Zweden) op 21 december 2009 - Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket

Zaak C-540/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Regeringsrätten (Zweden) op 21 december 2009 - Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Regeringsrätten (Zweden) op 21 december 2009 - Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket

Verwijzende rechter

Regeringsrätten

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp

Verwerende partij: Skatteverket

Prejudiciële vraag

Moet artikel 13, B, van de Zesde btw-richtlijn (artikel 135, lid 1, van richtlijn [2006/112/EG] van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde [1]) aldus worden uitgelegd dat de daarin genoemde belastingvrijstellingen ook diensten (underwriting) omvatten die inhouden dat een kredietmaatschappij tegen vergoeding een garantie verleent aan een vennootschap die op het punt staat aandelen uit te geven, wanneer de garantie inhoudt dat de kredietmaatschappij zich ertoe verbindt de aandelen te verwerven waarop tijdens de intekenperiode eventueel niet wordt ingetekend?

[1] Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad (PB L 145, blz. 1).

--------------------------------------------------