Home

Zaak T-9/09 P: Arrest van het Gerecht van 24 november 2010 — Marcuccio/Commissie ( Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Beroep in eerste aanleg kennelijk niet-ontvankelijk verklaard — Verzoek om teruggave van persoonlijke goederen — Kennisgeving van besluit tot afwijzing van klacht in andere taal dan die van de klacht — Te laat ingesteld beroep — Geen antwoord op in eerste aanleg ingediende vordering )

Zaak T-9/09 P: Arrest van het Gerecht van 24 november 2010 — Marcuccio/Commissie ( Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Beroep in eerste aanleg kennelijk niet-ontvankelijk verklaard — Verzoek om teruggave van persoonlijke goederen — Kennisgeving van besluit tot afwijzing van klacht in andere taal dan die van de klacht — Te laat ingesteld beroep — Geen antwoord op in eerste aanleg ingediende vordering )

15.1.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/24


Arrest van het Gerecht van 24 november 2010 — Marcuccio/Commissie

(Zaak T-9/09 P)(1)

(Hogere voorziening - Openbare dienst - Ambtenaren - Beroep in eerste aanleg kennelijk niet-ontvankelijk verklaard - Verzoek om teruggave van persoonlijke goederen - Kennisgeving van besluit tot afwijzing van klacht in andere taal dan die van de klacht - Te laat ingesteld beroep - Geen antwoord op in eerste aanleg ingediende vordering)

2011/C 13/45

Procestaal: Italiaans

Partijen

Rekwirant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Eerste kamer) van 4 november 2008, Marcuccio/Commissie (F-133/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), en strekkende tot vernietiging van die beschikking

Dictum

1)

De beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Eerste kamer) van 4 november 2008, Marcuccio/Commissie (F-133/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie) wordt vernietigd, voor zover daarbij geen uitspraak is gedaan over het verzoek om vaststelling van de non-existentie van het in eerste aanleg bestreden besluit.

2)

De hogere voorziening wordt voor het overige afgewezen.

3)

Het beroep wordt verworpen, voor zover het betrekking had op de vaststelling van de non-existentie van het bestreden besluit.

4)

Marcuccio zal zijn eigen kosten dragen alsmede de kosten die de Europese Commissie in het kader van deze procedure heeft gemaakt. De kosten van de procedure in eerste aanleg die tot voormelde beschikking Marcuccio/Commissie heeft geleid, zullen worden gedragen volgens de modaliteiten vastgesteld in punt 2 van het dictum van die beschikking.