Home

Zaak T-286/09: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — Intel Corporation / Commissie (“Mededinging – Misbruik van machtspositie – Markt van microprocessoren – Beschikking houdende vaststelling van een inbreuk op artikel 102 VWEU en artikel 54 van de EER-Overeenkomst – Getrouwheidskorting – “Onverbloemde concurrentiebeperkingen” – Kwalificatie als misbruik – Toepassing van het criterium van de even efficiënte concurrent – Algemene strategie – Eén enkele voortgezette inbreuk”)

Zaak T-286/09: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — Intel Corporation / Commissie (“Mededinging – Misbruik van machtspositie – Markt van microprocessoren – Beschikking houdende vaststelling van een inbreuk op artikel 102 VWEU en artikel 54 van de EER-Overeenkomst – Getrouwheidskorting – “Onverbloemde concurrentiebeperkingen” – Kwalificatie als misbruik – Toepassing van het criterium van de even efficiënte concurrent – Algemene strategie – Eén enkele voortgezette inbreuk”)

21.3.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 128/13


Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — Intel Corporation / Commissie

(Zaak T-286/09) (1)

(“Mededinging - Misbruik van machtspositie - Markt van microprocessoren - Beschikking houdende vaststelling van een inbreuk op artikel 102 VWEU en artikel 54 van de EER-Overeenkomst - Getrouwheidskorting - “Onverbloemde concurrentiebeperkingen” - Kwalificatie als misbruik - Toepassing van het criterium van de even efficiënte concurrent - Algemene strategie - Eén enkele voortgezette inbreuk”)

(2022/C 128/17)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Intel Corporation, Inc. (Wilmington, Delaware, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: A. Parr, solicitor, D. Beard, QC, en J. Williams, barrister)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Christoforou, V. Di Bucci, N. Khan en M. Kellerbauer, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verzoekende partij: Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, D.C., Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: J.-F. Bellis en K. Van Hove, advocaten)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir) (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: E. Nasry, advocaat)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot, primair, nietigverklaring van beschikking C(2009) 3726 definitief van de Commissie van 13 mei 2009 betreffende een procedure overeenkomstig artikel [102 VWEU] en artikel 54 van de EER-Overeenkomst (zaak COMP/C-3/37.990 — Intel), of tot, subsidiair, nietigverklaring of verlaging van de aan verzoekster opgelegde geldboete.

Dictum

1)

Artikel 1, onder a) tot en met e), en artikel 2 van beschikking C(2009) 3726 definitief van de Commissie van 13 mei 2009 inzake een procedure op grond van artikel 102 VWEU en artikel 54 van de EER-Overeenkomst (zaak COMP/C-3/37.990 — Intel), worden nietig verklaard.

2)

Artikel 3 van beschikking C(2009) 3726 definitief wordt nietig verklaard voor zover het betrekking heeft op artikel 1, onder a) tot en met e) van die beschikking.

3)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

4)

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten in verband met de procedures voor het Gerecht in de zaken T-286/09 en T-286/09 RENV en de procedure in hogere voorziening voor het Hof in zaak C-413/14 P, alsmede twee derde van de kosten van Intel Corporation, Inc. en van Association for Competitive Technology, Inc. in diezelfde procedures. Intel Corporation en Association for Competitive Technology dragen elk een derde van hun eigen kosten.

5)

Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir) draagt haar eigen kosten in verband met de procedures voor het Gerecht in de zaken T-286/09 en T-286/09 RENV en de procedure in hogere voorziening voor het Hof in zaak C-413/14 P.


(1)PB C 220 van 12.9.2009.