Home

Zaak T-429/09: Beroep ingesteld op 21 oktober 2009 — Campailla/Commissie

Zaak T-429/09: Beroep ingesteld op 21 oktober 2009 — Campailla/Commissie

19.6.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/42


Beroep ingesteld op 21 oktober 2009 — Campailla/Commissie

(Zaak T-429/09)

2010/C 161/66

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Massimo Campailla (Boulogne-sur-Mer, Frankrijk) (vertegenwoordiger: P. Goergen, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

de Commissie veroordelen tot vergoeding van de schade die verzoeker stelt te hebben geleden door de weigering van de Commissie om maatregelen te treffen na zijn klacht over inbreuken op zijn fundamentele rechten door de Kameroense autoriteiten.

Middelen en voornaamste argumenten

Met het onderhavige beroep vordert verzoeker vergoeding van de schade die hij stelt te hebben geleden door de besluiten van de Commissie, neergelegd in de aan hem gerichte brieven D3 *3/2004/D/4809 van 30 juli 2004 en D3 D*3/2004/D/5438 van 9 september 2004, waarbij de Commissie heeft geweigerd maatregelen te treffen na zijn klacht over gestelde inbreuken op zijn fundamentele rechten door de Kameroense autoriteiten.

Tot staving van zijn beroep stelt verzoeker dat de beschikking onwettig is wegens verdraaiing van de feiten, misbruik van bevoegdheid en schending van de bepalingen en beginselen van het EG-Verdrag en het EU-Verdrag en van de fundamentele rechten die worden gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (waaronder de beginselen van rechtszekerheid, gewettigd vertrouwen, goed bestuur, non-discriminatie, verantwoordelijk beheer en inachtneming van wezenlijke vormvoorschriften, en het verbod van onmenselijke en vernederende behandelingen).