Home

Zaak F-60/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 27 oktober 2010 - Birkhoff/Commissie (Ambtenaren - Bezoldiging - Gezinstoelagen - Toelage voor kind ten laste - Kind met ernstige ziekte of gebrek waardoor het niet in zijn behoeften kan voorzien - Verzoek om doorbetaling van toelage - Artikel 2, lid 5, van bijlage VII bij Statuut - Maximuminkomen van kind als voorwaarde voor doorbetaling van toelage - Van inkomen aftrekbare kosten)

Zaak F-60/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 27 oktober 2010 - Birkhoff/Commissie (Ambtenaren - Bezoldiging - Gezinstoelagen - Toelage voor kind ten laste - Kind met ernstige ziekte of gebrek waardoor het niet in zijn behoeften kan voorzien - Verzoek om doorbetaling van toelage - Artikel 2, lid 5, van bijlage VII bij Statuut - Maximuminkomen van kind als voorwaarde voor doorbetaling van toelage - Van inkomen aftrekbare kosten)

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 27 oktober 2010 - Birkhoff/Commissie

(Zaak F-60/09) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Duitsland) (vertegenwoordiger: C. Inzillo, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van verzoekers verzoek om krachtens artikel 2, lid 5, van bijlage VII bij het Statuut doorbetaling van de toelage voor een kind ten laste te verkrijgen

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Birkhoff zal alle kosten dragen.

[1] PB C 205 van 29/08/2009, blz. 50.

--------------------------------------------------