Home

Zaak C-203/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 maart 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad — Bulgarije) — Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna/ „Auto Nikolovi” OOD (Richtlijn 2006/112/EG — Belasting over toegevoegde waarde — Gebruikte onderdelen voor motorvoertuigen — Invoer in Unie door belastingplichtige wederverkoper — Winstmargeregeling of normale btw-regeling — Ontstaan van recht op aftrek — Rechtstreekse werking)

Zaak C-203/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 maart 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad — Bulgarije) — Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna/ „Auto Nikolovi” OOD (Richtlijn 2006/112/EG — Belasting over toegevoegde waarde — Gebruikte onderdelen voor motorvoertuigen — Invoer in Unie door belastingplichtige wederverkoper — Winstmargeregeling of normale btw-regeling — Ontstaan van recht op aftrek — Rechtstreekse werking)

30.4.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 130/7


Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 maart 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad — Bulgarije) — Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna/„Auto Nikolovi” OOD

(Zaak C-203/10)(1)

(Richtlijn 2006/112/EG - Belasting over toegevoegde waarde - Gebruikte onderdelen voor motorvoertuigen - Invoer in Unie door belastingplichtige wederverkoper - Winstmargeregeling of normale btw-regeling - Ontstaan van recht op aftrek - Rechtstreekse werking)

2011/C 130/13

Procestaal: Bulgaars

Verwijzende rechter

Varhoven administrativen sad

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna

Verwerende partij:„Auto Nikolovi” OOD

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Varhoven administrativen sad — Uitlegging van de artikelen 311, lid 1, punt 1, 314 en 320, lid 1, eerste alinea, en lid 2, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) — Winstmargeregeling in het geval van een belastingplichtige wederverkoper die gebruikte goederen in de Gemeenschap invoert — Begrip „gebruikte goederen” en relevantie van de individuele bepaalbaarheid van de betrokken goederen voor dit begrip — Tijdstip waarop het recht op aftrek van de btw als voorbelasting ontstaat voor de belastingplichtige wederverkoper — Rechtstreekse werking van artikel 314 van de richtlijn

Dictum

1)

Artikel 314 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd dat de winstmargeregeling niet van toepassing is op leveringen van goederen als gebruikte onderdelen voor motorvoertuigen die de belastingplichtige wederverkoper zelf onder de normale regeling van belasting over de toegevoegde waarde in de Unie heeft ingevoerd.

2)

Artikel 320, leden 1, eerste alinea, en 2, van richtlijn 2006/112 moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale bepaling volgens welke het recht van de belastingplichtige wederverkoper op aftrek van de bij invoer van andere goederen dan kunstvoorwerpen, antiquiteiten of voorwerpen voor verzamelingen onder de normale regeling van belasting over de toegevoegde waarde voldane belasting over de toegevoegde waarde wordt uitgesteld tot de latere levering onder deze regeling.

3)

De artikelen 314 en 320, leden 1, eerste alinea, en 2, van richtlijn 2006/112 hebben rechtstreekse werking, in die zin dat een particulier zich voor de nationale rechter erop kan beroepen om een met deze bepalingen strijdige nationale regeling buiten toepassing te laten.