Home

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 8 september 2011.

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 8 september 2011.

Milieu - Behandeling van stedelijk afvalwater - Richtlijn 91/271 - Afwijkingen - Minder vergaande behandeling in minder kwetsbare gebieden - Voorwaarden - Verrichten van studies waaruit ontbreken van nadelige invloed op milieu blijkt - Mededeling aan Commissie van alle relevante informatie dienaangaande (Richtlijn 91/271 van de Raad, art. 2 en 6, leden 1 en 2, tweede streepje) (cf. punten 43-44)

2. Beroep wegens niet-nakoming - Onderzoek van gegrondheid door Hof - In aanmerking te nemen situatie - Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 258 VWEU) (cf. punt 45)

3. Milieu - Behandeling van stedelijk afvalwater - Richtlijn 91/271 - Verdergaande behandeling van lozingen van stedelijk afvalwater van agglomeraties met inwonerequivalent van meer 10 000 - Geen - Gedeeltelijke opvang en zuivering - Niet-nakoming (Richtlijn 91/271 van de Raad, art. 3, lid 2, 4 en 5, lid 2) (cf. punten 49-50, 52)

Voorwerp

Niet-nakoming - Schending van richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135, blz. 40)

Dictum

1) De Portugese Republiek is de krachtens de artikelen 3, 5 en 6 van richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, op haar rustende verplichtingen niet nagekomen,

- door alle kustwateren van het eiland Madeira en het eiland Porto Santo als minder kwetsbare gebieden aan te wijzen;

- door stedelijk afvalwater van agglomeraties met een inwonerequivalent van meer dan 10 000, zoals de agglomeraties Funchal en Câmara de Lobos, dat wordt geloosd in de kustwateren van het eiland Madeira, aan een behandeling te onderwerpen die minder ver gaat dan in artikel 4 van die richtlijn is voorgeschreven;

- door er niet voor te zorgen dat een agglomeratie in het estuarium van de rivier de Taag, te weten Quinta do Conde, is voorzien van een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3 van die richtlijn;

- door er niet voor te zorgen dat, wat het stedelijk afvalwater van de agglomeraties Albufeira/Armação de Pêra, Beja, Chaves en Viseu betreft, en wat vier agglomeraties betreft die stedelijk afvalwater lozen op de linkeroever van het estuarium van de Taag, te weten Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Quinta do Conde en Seixal, dat water wordt onderworpen aan een behandeling die verdergaat dan de in artikel 4 van die richtlijn bedoelde behandeling.

2) De Portugese Republiek wordt verwezen in de kosten.