Home

Zaak C-157/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 2 april 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Administración General del Estado

Zaak C-157/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 2 april 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Administración General del Estado

3.7.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 179/16


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 2 april 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Administración General del Estado

(Zaak C-157/10)

2010/C 179/26

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Supremo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Verwerende partij: Administración General del Estado

Prejudiciële vraag

Moeten de artikelen 63 en 65 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aldus worden uitgelegd, dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling (die eenzijdig is vastgesteld, of op grond van een bilaterale overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting) die voor de vennootschapsbelasting en in het kader van regels ter vermijding van dubbele belasting de aftrek verbiedt van de in andere lidstaten van de Europese Unie verschuldigde belasting op inkomsten waarop die belasting wordt geheven en die aldaar zijn verkregen, wanneer de belasting weliswaar verschuldigd is, maar niet behoeft te worden betaald op grond van een vrijstelling, belastingkrediet of enig ander fiscaal voordeel?