Home

Zaak C-501/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italië) op 19 oktober 2010 — Strafzaak tegen Raffaele Russo

Zaak C-501/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italië) op 19 oktober 2010 — Strafzaak tegen Raffaele Russo

18.12.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/34


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italië) op 19 oktober 2010 — Strafzaak tegen Raffaele Russo

(Zaak C-501/10)

()

2010/C 346/60

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Partij in de strafzaak

Raffaele Russo

Prejudiciële vraag

Kunnen aan de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten beperkingen worden verbonden in een nationaal stelsel dat is gebaseerd op de afgifte van een beperkt aantal concessies en daarmee samenhangende vergunningen ter bescherming van de openbare veiligheid, en waarin onder meer zijn neergelegd:

1)

een algemene tendens tot bescherming van de houders van concessies die eerder waren afgegeven in het kader van een procedure die een deel van de inschrijvers ten onrechte had uitgesloten;

2)

bepalingen die in de praktijk het behoud van verworven handelsposities waarborgen (verbod voor nieuwe concessiehouders om hun verkooppunten binnen een bepaalde afstand van bestaande verkooppunten te openen);

3)

regels betreffende het verval van concessies, onder meer in het geval waarin de concessiehouder al dan niet rechtstreeks grensoverschrijdende activiteiten op het gebied van kansspelen verricht die vergelijkbaar zijn met die waarop de concessie betrekking heeft, met als gevolg verbeurdverklaring van hoge borgsommen?